Vedtekter for Norsk Gestaltterapeutforening (2024)

Inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité.  Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024.

1 NAVN OG MÅLGRUPPE

Norsk gestaltterapeutforening (forkortet NGF) er en landsomfattende fagorganisasjon for gestaltterapeuter som tilfredsstiller NGFs krav til medlemskap. Studenter under utdanning i gestaltterapi kan søke om studentmedlemskap. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

2 FORMÅL

NGFs formål er flerfoldig:

 1. Å ivareta medlemmenes interesser.
 2. Å utvide kjennskap til gestaltterapi som metode for menneskelig vekst.
 3. Å medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
 4. Å utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

3 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

NGF er medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (forkortet NFP), en paraplyorganisasjon for foreninger, med utdanning innen ulike psykoterapeutiske retninger. NFP er tilsluttet European Association for Psychotherapy (forkortet EAP). NGF er i tillegg medlem av European Association for Gestalt Therapy (forkortet EAGT) med status som nasjonal organisasjon, og delegert ansvar fra EAGT for tildeling av European Certificate of Gestalt Psychotherapy (forkortet ECGP).

4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER

4.1 Søknad og medlemskriterier

Søknadspapirer finnes på www.ngfo.no, eller fås ved henvendelse til styret i NGF. Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter de til enhver tid gjeldende skriftlige kriterier for medlemskap i NGF.

Som medlemmer i foreningen kan opptas:

 • personer med grunnutdanning i gestaltterapi fra EAGT-godkjent utdanningsinstitusjon.
 • studenter under utdanning i gestaltterapi ved EAGT-godkjent utdanningsinstitusjon.

4.2  Kontingent:

Kontingent for Gestaltterapeut MNGF fastsettes av årsmøtet. Denne medlemskategorien betaler kontingent i Norsk Forbund for Psykoterapi(NFP) sammen med NGF- kontingenten. Medlem uten personlig klientansvar NGF, betaler 3/4 NGF-kontingent. Studentmedlem NGF, betaler 2/3 NGF-kontingent. Pensjonistmedlem NGF, betaler 1/2 NGF- kontingent. (Alle rundet opp til nærmeste 10 kr.) Frist for innbetaling av medlemskontingent fastsettes av styret. 14 dager etter forfall sendes 1. purring. 14 dager deretter sendes 2.purring med utmeldingsvarsel. 14 dager deretter meldes medlemmer som ikke har betalt kontingent ut av NGF. NFP-kontingent og eventuell forsikringspremie blir ikke innbetalt. Medlemmene er selv forpliktet til å vedlikeholde sin kontaktinformasjon.

4.3 Forpliktelser, valgbarhet, stemmerett:

Alle medlemmer er bundet av vedtektene og må bøye seg for de vedtak som blir fattet med hjemmel i disse. Medlemmer som har betalt kontingent, er valgbare og har stemmerett. Studentmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmerett.

4.4 Etiske prinsipper:
Medlemmer i NGF er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF”. Medlemmer forplikter seg til å gi opplysninger til klienten om terapiformen, klageretten og til å behandle personopplysninger og prosessnotater / journal på en forsvarlig måte. Brudd på disse prinsippene er grunnlag for disiplinære følger for terapeuten.

4.5 Forsikringsordning for praktiserende gestaltterapeuter:

 1. Gestaltterapeuter MNGF skal være tilsluttet en forsikringsordning.
 2. NGFs forsikringsordning forhandles av styret, og alle Gestaltterapeuter MNGF kan slutte seg til denne.
 3. Avgiften betales samtidig med kontingenten.
 4. Studentmedlemmer forsikres ikke av NGF.

4.6 Registrering som praktiserende gestaltterapeut

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, kreves tegning i NGF’s forsikringsordning eller dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning.

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 31.10.2020.

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer (á 60 minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 33 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering (kategori A,B,C og F), og minimum 15 av disse med godkjent veileder (kategori A).

Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert innen fristen, blir medlemskap omregistrert til «medlem uten personlig klientansvar NGF» og medlemmet ilegges et års karantene for tilbakeregistrering til MNGF- medlemskap. Medlemmet mister dermed rettigheter knyttet til tittelen MNGF og er heller ikke lenger forsikret.

Kravet dekkes fra følgende kategorier:

A

Minimum 15 timer skal være veiledning på egen gestaltterapi praksis, gitt av NGF- eller EAGT-sertifisert veileder eller gestaltfaglig veileder godkjent av institusjon knyttet til EAP. Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på etterspørsel fra NGF.

B

Videregående- eller tilleggs-utdannelse i gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT, IAGT eller EAP godkjent utdanningsinstitusjon. Workshops/kurs/fagdag/konferanse i gestaltterapi og eller gestaltterapi-teori holdt av gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, IAGT eller fra gestaltutdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP.

C

Gestaltterapeut kollegaveiledning med gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, IAGT eller gestaltterapi utdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP. Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. Deltagernes navn og foreningstilhørighet oppgis ved registrering.

D

Videregående- eller tilleggs-utdannelse og deltagelse på workshops/kurs/fagdag/konferanse fra et bredt faglig spekter innen psykologiteori og psykoterapi.

E

Annen veiledning. Dokumentert veiledning fra veileder med annen kompetanse og utdannelse, f.eks. i relevant arbeidssituasjon.

F

Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng som veileder, lærer, foredragsholder, forsker, representant for NGF Maksimum 30 timer fra punkt F.

4.7 Dokumentasjonsplikt

Enhver gestaltterapeut MNGF plikter å føre dokumentasjon om sitt arbeid med klienter. Se retningslinjer for dokumentasjon av terapeutisk arbeid i Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF, §§ 3, 4.3 og 4.4.

4.8 Bruk av logo

Gestaltterapeuter MNGF har rett til fritt benytte NGFs medlemslogo: “Gestaltterapeut MNGF” i sin egen virksomhet, for eksempel på visittkort eller i annonsering.

4.9 PFO-givende kurs avholdt av NGF- medlemmer

Medlemmer av NGF som ønsker å avholde PFO-givende kurs/seminar for andre medlemmer av NGF, må søke godkjenning til PFO-utvalget. Kurs/seminar godkjennes av PFO-utvalget, ved kriterier vedtatt av styret.

5  FORENINGEN HAR FØLGENDE PERMANENTE ORGANER

 1. Styret
 2. Faglig etisk råd (forkortet FER)
 3. PFO-utvalget
 4. Redaksjonskomité for magasinet Gestaltterapeuten
 5. Valgkomité

6  LOKALE LAG

6.1. Etablering og drift av lokale lag 

For å styrke fellesskapet mellom gestaltterapeuter lokalt har medlemmer anledning til å danne lokallag.

Lokallag konstituerer seg selv. Melding om lokallagets sammensetning sendes styret til orientering.

Lokallagets navn er Norsk gestaltterapeutforening …… (region, krets eller fylke), og dannes som en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer.

Lokallaget er underlagt Norsk gestaltterapeutforening og skal arbeide i tråd med organisasjonens vedtekter.

Lokallaget skal avholde minimum 3 arrangementer årlig.

Lokallaget sender årsmelding og enkelt årsregnskap til styret innen 4 uker før årsmøtet.

Lokallaget skal benytte nettside og e-postadresse gitt av NGF til å kommunisere med medlemmene.

6.2 Økonomi 

Lokallaget mottar økonomisk støtte i form av årlig overføring. Støtten er for å sikre at PFO-givende arrangementer kan gjennomføres uten store tap for lokallaget. Beløp fastsettes årlig av årsmøte, med øvre grense på kr 5.000,-. Brukte midler skal gjøres rede for i regnskapet. Ubrukte midler beholdes i minst tre år mot at det foreligger handlingsplan knyttet til de overførte midlene. Lokallaget kan søke om refusjon av reise og oppholdsutgifter for å sende delegater til årsmøtet i NGF. Lokallaget kan inntil 2 ganger pr. år søke NGF sentralt om å få dekket reiseutgifter for kursholder, ved innkjøp av kurs fra NGF sin base for PFO-givende arbeidsseminar/kurs. Ved opphør av lokallag skal lagets økonomiske overskudd tilbakeføres sentralstyret.

STYRET

Styret er NGFs øverste myndighet mellom årsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet.

7.1 Mandat

Styrets oppgaver er å:

 1. lede foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål og forvalte dens midler
 2. gi årsberetning for inneværende styreperiode og framlegge regnskap for årsmøtet
 3. fremme budsjett og handlingsplan for kommende periode til årsmøtet
 4. effektuere årsmøtets vedtak
 5. fatte beslutninger i saker behandlet i klageutvalg, vedrørende suspensjon og ekskludering
 6. fatte beslutning om suspensjon/eksklusjon fra verv i foreningen der det foreligger mislighold knyttet til vervet
 7. sertifisere gestaltterapeutveiledere i henhold til “Kriterier for å bli sertifisert veileder for NGF” og utstede veiledersertifikat
 8. ta initiativ i saker som er av betydning for gestaltterapi og gestaltterapeuter.

7.2 Sammensetning og beslutningsmyndighet

Styret består av fire (4) til seks (6) medlemmer, hvor av en (1) leder, en (1) nestleder og de øvrige er medlemmer. Det velges to (2) varamedlemmer. Alle må være utdannede gestaltterapeuter og medlemmer av NGF. Styret velges av årsmøtet for to (2) år om gangen. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid bør det unngås at hele styret skiftes ut samtidig. Styrets leder velges av årsmøte. Utover det konstituerer styret seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 er til stede.

Styrets leder har signaturrett alene. Økonomiansvarlig i styret har signaturrett alene.

ÅRSMØTET

Årsmøtet er Norsk gestaltterapeutforenings øverste myndighet. Samtlige medlemmer har adgang til årsmøtet. Medlemmer som er forhindret fra å delta, kan forhåndsstemme. Prinsipielle saker som vedrører foreningens funksjon og arbeidsform, skal behandles på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker til årsmøtet, oversender disse til styret senest 10 uker før årsmøtet.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minimum tre (3) ukers varsel. Saksdokumenter utsendes senest tre (3) uker før årsmøtet.

8.1 Saksliste

Sakslisten foreslåes av styret, med endelig godkjenning av årsmøtedeltakerne. Saker som ikke står på sakslisten, kan ikke tas opp til avgjørelse uten at 4/5 av deltakerne med stemmerett godkjenner det. Saker kan strykes av sakslisten med alminnelig flertall. Etter registrering av de stemmeberettigede er følgende poster obligatoriske:

 1. Godkjenning av sakslisten
 2. Oppnevning av ordstyrer
 3. Oppnevning av referent
 4. Oppnevning av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av årsberetning inkludert årsberetning fra FER og PFO-utvalget.
 6. Godkjenning av det reviderte regnskapet
 7. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode
 8. Behandling av innkomne saker
 9. Fastsetting av neste års kontingent.
 10. Fastsetting av neste års økonomiske støtte til lokale lag
 11. Valg av:
  1. Styre
  1. Faglig etisk råd
  1. Utvalget for profesjonell faglig oppdatering (PFO-utvalget)
  1. Valgkomité

8.2  Valgkomité

Valgkomitéen består av tre (3) medlemmer valgt av årsmøtet. Medlemmene velges for to (2) år i opptil tre sammenhengende perioder. Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder og to medlemmer. Leder har ansvar for at vedtektene følges.


8.3  Valgbarhet

 1. Alle medlemmer av NGF er valgbare, med følgende unntak:
  1. Personer som har fungert i det aktuelle vervet i et sammenhengende tidsrom på 6 (seks) år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
  1. Medlemmer av valgkomité for det aktuelle valg.
  1. Medlemmer som har en klagesak under behandling i NGF.
  1. Student-medlemmer.
 2. For å sikre kontinuitet i alle utvalg bør det unngås at mer enn 60 % av et utvalg skiftes ut samtidig. Dersom mer enn 60 % av et utvalg står på valg eller fratrer av annen grunn, herunder jfr. pkt. 8.3.1 a), skal årsmøtet etterstrebe at 40 % av utvalget består av tidligere medlemmer av utvalget.

8.4  Valgkomiteens oppgaver

Administrerer valget og forberedelsene til dette

 1. Minst 3 måneder før årsmøtet igangsette arbeidet for å sikre et tilstrekkelig antall kandidater til de ulike vervene.
 2. Innen nominasjonsfristen spre kunnskap om hva vervet innebærer og kravene til kandidatenes kompetanse.
 3. Foreslå kandidater til ledige verv og legge til rette for at alle valgbare medlemmer kan melde sin interesse og bli presentert for medlemmene, slik at det kan bli et reelt valg.
 4. Ta hensyn til kjønnsmessig balanse.
 5. Ved valg av foreningens leder: Valgkomiteen vurderer kandidatene i forhold til kriterier som generell ledererfaring og erfaring med faglig ledelse, motivasjon for vervet og personlig egnethet. Valgkomitéen avgir innstilling om kandidatenes kvalifikasjoner før valget gjennomføres.
 6.  Tolker valgreglementet og behandler valget
 • Valgkomiteen har også ansvar for å gjennomføre valg ved eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til ny valgkomité er oppnevnt.
 • Valgkomiteen har også ansvar for å gjennomføre valg ved eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til ny valgkomité er oppnevnt.

8.5 Nominasjon. Kunngjøring av kandidater

Alle stemmeberettigete medlemmer kan sende inn forslag på kandidater.
Forslagene må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før valget starter. Det er mulig å komme med benkeforslag på årsmøtet
Valgkomiteen kunngjør navnene på kandidatene i sakspapirene til årsmøtet, som sendes styret innen fire (4) uker før årsmøtet.

8.6 Manntall/stemmeberettiget

Styret (eller ordstyrer på årsmøte) utpeker manntallsfører. Stemmeretten er knyttet til at medlemmene er registrert i NGF medlemsregister. Tallet på tilstedeværende stemmeberettigede og fullmakter opplyses før gjennomføringen av valget. Velgerne må selv kontrollere at de er ført opp i manntallet (stemmeberettiget).

8.7  Gjennomføring av valg

 • Valget ledes av valgkomiteen. Valget foregår skriftlig så sant årsmøtet ikke enstemmig bestemmer avstemming ved håndsopprekking eller akklamasjon.
 • Kandidatene gir en kort presentasjon av seg selv enten skriftlig eller muntlig.
 • Valg av leder.

Styrets leder velges for 2 år om gangen, i separat valg

 1. Den kandidat er valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.
 2. Hvis ingen har fått slikt flertall, holdes ny avstemning mellom de to kandidatene som ved første valgomgang fikk flest stemmer.
 3. Ved stemmelikhet i andre valgomgang blir valget avgjort ved loddtrekning i valgkomiteen.

*   Øvrige valg

Det gjennomføres flertallsvalg innen hver gruppe.

Når det skal velges varamedlemmer velges det først medlemmer. Deretter velges varamedlemmer i egen valgomgang. Kandidatene må på forhånd være spurt hvorvidt de ønsker å stille til valg i begge omganger.

Den/de kandidaten(e) er valgt som har fått flest stemmer.

Ved stemmelikhet mellom to kandidater avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning i valgkomiteen.

8.8 Klage

 • Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved valget. Klage må fremsettes overfor den respektive valgkomiteen senest en uke etter at resultatet av valget er bekjentgjort.
 • Valgkomiteen kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør hvor dette er mulig og tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjøret kan påklages etter pkt. 1 ovenfor.
 • Finner valgkomiteen ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til Faglig Etisk Råd (FER). Valgkomiteen skal avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelsen. Denne skal i så fall gjøres kjent for klager. Mener FER at det er gjort feil som kan ha vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, blir tidligere medlem stående selv om tjenestetiden er utløpt.

8.9 Ufrivillig fratreden og utskriving av nyvalg

Styret kan i særlige tilfeller frita et medlem fra vervet og skrive ut nyvalg, med mindre varamedlem kan tre inn som fast medlem. Styret fastsetter hvordan styret eller komiteen skal ivaretas inntil nytt medlem tiltrer vervet.

8.10  Ekstraordinært årsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av minst 10 stemmeberettigede medlemmer eller at styret finner det nødvendig. Møtet kunngjøres minst fire (4) uker før det finner sted. Saksliste og nødvendige dokumenter sendes medlemmene snarest mulig etter kunngjøring, og senest 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.

FAGLIG ETISK RÅD (FER)

Faglig etisk råd er NGFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig-etisk praksis. Rådets virksomhet samsvarer med de faglig-etiske kriteriene til organisasjoner som foreningen er tilsluttet.

9.1 Mandat

Rådet skal, med utgangspunkt i ”NGFs vedtekter”, ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for behandling av klager”

 1. Fremme gestaltterapeuters faglig-etiske standard
 2. Være et rådgivende organ for NGFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål
 3. Behandle klage- og tvistesaker som bringes inn for rådet i henhold til ”Retningslinjer for behandling av klager”.
 4. Være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av ”vedtekter for NGF”, ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for behandling av klager”.

9.2 Sammensetning og beslutningsmyndighet

FER består av fem (5) medlemmer som velges av NGFs årsmøte. Funksjonstiden settes til tre (3) år. Gjenvalg er mulig. Det tilstrebes at kun to medlemmer skiftes ut om gangen slik at kontinuitet kan sikres. Medlemmer av styret er ikke valgbare til Faglig etisk råd. FER er beslutningsdyktig når tre (3) personer er til stede. FER konstituerer seg selv med en leder.

9.3 Henvendelser

Medlemmer kan henvende seg enten direkte til FER, eller via styret for å be om råd i faglig-etiske spørsmål.

9.4 Klagesaker

Saker som berører et medlems yrkesfaglige atferd sendes til NGF sin eksterne tjenesteyter der de postregistreres og sendes omgående til FER. Alle saker behandles i henhold til ”Retningslinjer for behandling av klager”.

Forhold som har skjedd før påklagede ble medlem eller etter at påklagede sluttet å være medlem kan ikke føre til klagesak.

9.5 Dokumentasjon og konfidensialitet

Rådet fører protokoll over sin virksomhet. Protokollene og de dokumenter som rådet finner det uforsvarlig at andre får innsikt i, skal ikke være tilgjengelig for andre enn rådets medlemmer. Konfidensielle dokumenter i avsluttede saker makuleres etter ti (10) år.

I andre saker enn klagesaker avgjør rådet selv for hvem, og på hvilken måte, rådets uttalelser skal bekjentgjøres.

9.6 Årsberetning

Faglig etisk råd skal avgi årsberetning til årsmøtet som sendes styret innen fire (4) uker før årsmøtet.

10 PFO-utvalget

PFO-utvalget er et kvalitetssikrings-utvalg som skal sikre at alle Gestaltterapeuter MNGF følger krav til profesjonell faglig oppdatering (PFO). Utvalgets virksomhet samsvarer med de til enhver tid gjeldende regler for PFO vedtatt av årsmøtet.

10.1 Mandat
Utvalget skal, med utgangspunkt i kravet til Gestaltterapeuter MNGF for innmelding til PFO

 1. Behandle medlemmenes innmeldinger av profesjonell faglig oppdatering (PFO) og avgjøre om kravene til oppdatering er oppfylt. Ikke godkjent PFO skal være begrunnet og det skal opplyses om mulighet for søknad om utsettelse.
 2. Ved søknad om utsettelse kan utvalget godkjenne denne.
 3. Sikre at søknader om utsettelse blir fulgt opp og at endelig godkjenning blir gitt
 4. Rapportere til styret om utmeldinger eller endringer av medlemskategori grunnet ikke godkjent PFO

10.2 Sammensetning og beslutningsmyndighet
Utvalget har fire (4) medlemmer som velges for tre (3) år om gangen. Medlemmer til PFO-utvalget velges av årsmøtet. Utvalget konstituerer seg selv med en leder. Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 3 av medlemmene er til stede.

10.3 Dokumentasjon og konfidensialitet
Utvalget fører protokoll over sin virksomhet. Protokollene og de dokumenter som rådet finner det uforsvarlig at andre får innsikt i, skal ikke være tilgjengelig for andre enn rådets medlemmer, og styret.

10.4 Årsberetning
PFO-utvalget skal avgi årsberetning til årsmøtet som sendes styret innen fire (4) uker før årsmøtet.

11. REDAKSJONSKOMITÉ FOR MAGASINET GESTALTTERAPEUTEN

Komiteen, skal i samarbeid med ansatt redaktør (redaktør ansettes av styret), utvikle og utgi medlemsmagasinet “Gestaltterapeuten” digitalt og med minimum en årlig papirutgave. Ansatt redaktør leder prosessen og gruppen i henhold til mandatet i 11.1. Redaktør og komité skal forholde seg til hensikten og verdigrunnlaget i våre etiske prinsipper.

11.1 Mandat

Redaksjonskomiteen skal være pådrivere og bistå redaktør i forberedelsene og utgivelsen av medlemsmagasinet “Gestaltterapeuten”. Komiteen er underlagt Vær varsom-plakaten og redaktøren arbeider i henhold til redaktørplakaten.

Medlemsmagasinet “Gestaltterapeuten” har som formål:

 1. Oppdatere, informere og øke opplevelsen av tilhørighet blant medlemmene, samt å utvikle fagmiljøet blant våre medlemmer.
 2. Utviklingen av bladet bør hvile på tre hovedsøyler: Gestalt som fag (teori og metoder), profesjonell yrkesutøvelse (praksis), og gestalt i samfunnsdebatten (kulturelt og politisk)

11.2 Sammensetning

Redaksjonskomiteen består av fire (4) medlemmer og velges av styret i samarbeid med redaktøren. Redaksjonskomiteen konstituerer seg selv.

12 SUSPENSJON/EKSKLUSJON I KLAGESAKER

a) Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som:

 1. opptrer i strid med NGFs vedtekter
 2. opptrer i strid med ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF”
 3. ikke retter seg etter pålegg truffet av styret i en klagesak som er behandlet av FER og deretter styret

b) Der FER har gitt innstilling om eksklusjon har partene forklart seg for FER og styret skal ikke åpne for nye forklaringer fra partene.

c) Til gyldig vedtak kreves 4/5 flertall blant styrets medlemmer.

d) Vedtak om eksklusjon kan ankes etter retningslinjer for klagesaksbehandling pkt 14.1. Etter minimum to (2) år, kan en person som er ekskludert sende styret en begrunnet søknad om å få eksklusjonen opphevet.

13 UTMELDING

Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret. Allerede innbetalt kontingent refunderes ikke.

14 ENDRINGER I VEDTEKTER, REGLER OG KRITERIER

Vedtekter for Norsk gestaltterapeutforening (NGF), vedtektene for Faglig etisk råd (FER), vedtekter for valgkomiteen og NGFs retningslinjer for behandling av klager, samt Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF og Kriterier for å bli sertifisert gestaltterapeutveileder kan bare endres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede for å bli endelig vedtatt.

15 OPPLØSNING

Beslutning om Norsk gestaltterapeutforenings oppløsning skal skje etter uravstemning blant de stemmeberettigede medlemmene, som gis en frist på en måned til å postlegge sin stemme. Dersom en oppløsning skal gjennomføres, må minst 67 % av de stemmeberettigede medlemmene ha avgitt stemme, i tillegg til at minst 5/6 av disse må ha stemt ja til oppløsning. Dersom ovenstående forutsetninger for en oppløsning er innfridd, tillegger det styret å vedta hvordan organisasjonens midler skal forvaltes.