Faglig etisk råd (FER)

Faglig etisk råd er NGFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådets virksomhet samsvarer med de faglig-etiske kriteriene til organisasjoner som foreningen er tilsluttet. Rådet skal, med utgangspunkt i ”NGFs vedtekter”, ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for behandling av klager” :

1) Fremme gestaltterapeuters faglig-etiske standard,

2) være et rådgivende organ for NGFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål,

3) behandle klage- og tvistesaker som bringes inn for rådet i henhold til ”Retningslinjer for behandling av klager" og

4) være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av ”vedtekter for NGF”, ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for behandling av klager”.

Medlemmer til Faglig etisk råd velges av årsmøtet.

Medlemmer til Faglig etisk råd er valgt av årsmøtet, og her presenteres medlemmene i FER. Du er velkommen til å ta kontakt med oss. 

Vi jobber med flere prosjekter for bedre å tilrettelegge din praksis som gestaltterapeut.

Forebygge avvik mellom medlemmenes nettsider og forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

For å sikre at medlemmenes nettsider er i tråd med forskriften vil vi i FER utarbeide hensiktmessige tiltak for å hindre at medlemmenes nettsider inneholder f.eks inntrykk av virkning av konkrete sykdommer og diagnoser, uttalelser fra klienter eller referanser til forskningsmateriale eller artikler som kan gi inntrykk av effekt.

Profesjonell markedsføring

FER arbeider med utvikling av en veileder for gestaltterapeutens markedsføring. I den sammenheng vil vi invitere til et dialogmøte og utvikle forslag til retningslinjer for markedsføring.

Sikker og god klagesaksgang

Årsmøtet gav styret/FER fullmakt til å ferdigstille prosedyre for klagesaker. Her finner du sist reviderte retningslinjer for behandling av klager.

Dialog omkring etiske dilemma

Vi er til for å være et rådgivende organ for NGFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål. Medlemmer som ønsker å drøfte konkrete problemstillinger oppfordres til å ta kontakt med oss. Terskelen er lav - det er bare å sende oss en mail, sms eller å ta en telefon.