Norsk gestaltterapeutforening (NGF) er en fagorganisasjon for gestaltterapeuter i Norge. Vi jobber med profesjonsbygging og fagutvikling av gestaltterapi og gestaltterapi-teori innen klinisk psykoterapi og veiledning. Foreningen utfører kvalitetssikring av medlemmenes tjenester gjennom etiske prinsipper, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. For gestaltterapeuter i egen praksis (gestaltterapeut MNGF) er det etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering. Disse medlemmene er ansvarsforsikret.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og avholdes en gang i året. NGF har akkreditert medlemskap i European Association for Gestalt Psychotherapy (EAGT) og European Association for Psychotherapy (EAP)

Samfunnsoppdrag

Nye tall fra NAV viser at sykefravær grunnet lettere psykiske lidelser fortsetter å øke. Mange opplever køer for å komme til psykolog eller psykiater. NGF ønsker å være en del av et utvidet tilbud innen psykoterapi for å avhjelpe køene til et mer tilgjengelig og effektivt psykisk helsetilbud. Er du alvorlig syk kan du få god hjelp. Langt vanskeligere er det for dem som sliter med psykiske problemer som oppleves vanskelig for den enkelte, men som ikke faller inn under ’retten til prioritert helsehjelp’. Det gjelder for eksempel moderate tilfeller av angst og depresjon, eller mennesker som opplever utbrenthet eller alvorlige livshendelser. Tilstander som kan utløse langvarig sykmelding med fare for forverring dersom personen ikke får adekvat behandling i tide.

I Norge er det i dag over 300 praktiserende medlemmer av Norsk gestaltterapeutforening (NGF) som vi mener kan bidra som et supplement for å korte ned ventelister til samtaleterapi/psykoterapi, og sørge for at mennesker som er sykemeldt får støtte og kommer tilbake, eller raskere tilbake til arbeidslivet.

Norsk Gestalt Institutt, Høyskole (NGI) utdanner gestaltterapeuter ved sitt NOKUT akkrediterte studietilbud, en 4-årig høyskoleutdanning som gir 120 studiepoeng. NOKUT sikrer kvalitet på norske institusjoner og utdanningstilbud. Medlemmer i NGF er utdannet enten ved NGI eller utenlandske EAGT godkjente høyskoler.

Gestaltterapeuter MNGF, har etablert klage- og forsikringsordning, har et gryende forskningsmiljø og dokumentasjonskrav. NGF er gestaltterapeuters fagorganisasjon i Norge som oppfyller European Association for Psychotherapy, (EAP) og European Association for Gestalt Therapy  (EAGT) strenge krav til egenterapi og veiledning under utdanning, samt krav om kontinuerlig faglig oppdatering og veiledning under profesjonsutøvelsen, som ytterligere kvalitets-sikrer fagutøvelsen.

NGF mener dette fagmiljøet kan, forutsatt at visse kriterier blir fulgt, brukes som et supplement for å fremme et mer tilgjengelig psykisk helsetilbud. Et psykisk helsetilbud der vi ser en hensiktsmessig samhandling mellom ulike faggrupper som evner og optimalisere samsvaret mellom helsegevinst for ulike pasientgrupper i ulike behandlingsfaser og samfunnsøkonomisk effektivitet.

NGF ønsker å arbeide for at det offentlige skal kunne søke etter psykoterapi fra et bredere utvalg av faggrupper enn i dag. Vi ønsker at det innføres en prøveordning med refusjon for gestaltterapi utført av gestaltterapeuter MNGF, med tilhørende bevilgning av forskningsmidler for å dokumentere mulig gevinst av denne type tverrfaglig samhandling. NGF ønsker et psykisk helsetilbud som møter mangfoldet i befolkningen ved å etterstrebe mangfold og tilgjengelighet i behandlingstilbudet