Faglig etisk råd (FER)

Faglig etisk råd er NGFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådets virksomhet samsvarer med de faglig-etiske kriteriene til organisasjoner som foreningen er tilsluttet. Rådet skal, med utgangspunkt i ”NGFs vedtekter”, ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for behandling av klager” :

1) Fremme gestaltterapeuters faglig-etiske standard,

2) være et rådgivende organ for NGFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål,

3) behandle klage- og tvistesaker som bringes inn for rådet i henhold til ”Retningslinjer for behandling av klager” og 

4) være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av ”vedtekter for NGF”, ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for behandling av klager”.

Medlemmer til Faglig etisk råd velges av årsmøtet.  

Medlemmer til Faglig etisk råd er valgt av årsmøtet, og her presenteres medlemmene i FER. Du er velkommen til å ta kontakt med oss. 

Approved
Heidi Minde
Leder FER
Approved
Anne Marie Saxlund
Approved
Katrine Borgen
Medlem FER
Approved
Ketil Øyesvold Melhus
Approved
Liv Andrea Mosdøl

I 2017 jobber vi med flere prosjekter for bedre å tilrettelegge din praksis som gestaltterapeut.

Dokumentasjon av praksis

Vi jobber med å revidere Veilederen for dokumentasjon av gestaltterapeutisk praksis. Akkurat nå er det denne som gjelder. 

Samtaler i digitale rom

Bruk av Skype og andre digitale verktøy i terapeutisk sammenheng blir mer og mer vanlig. Vi ønsker å støtte våre medlemmer til å skape trygge vilkår for samtaler i det digitale rom. Vi jobber med å utvikle en veileder for dere som har samtaler i digitale rom, og vil ferdigstille den innen årsmøtet 2018.

Profesjonell markedsføring

FER arbeider med utvikling av en veileder for gestaltterapeutens markedsføring. I den sammenheng vil vi invitere til et dialogmøte og utvikle forslag til retningslinjer for markedsføring før årsmøtet i 2018. 

Sikker og god klagesaksgang

Årsmøtet gav styret/FER fullmakt til å ferdigstille prosedyre for klagesaker. Her finner du sist reviderte retningslinjer for behandling av klager. 

Dialog omkring etiske dilemma

Vi er til for å være et rådgivende organ for NGFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål. Medlemmer som ønsker å drøfte konkrete problemstillinger oppfordres til å ta kontakt med oss. Terskelen er lav - det er bare å sende oss en mail, sms eller å ta en telefon. 

Dialogmøte - påklagedes rettigheter

Vi inviterte til dialogmøte den 1. juni. hvor vi hadde en dialog omkring påklagedes rettigheter når en klage avvises. Resultatet ble presentert i nyhetsbrev fra styret i juni.