Styret i Norsk gestaltterapeut forening

Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet. Styret arbeider utfra handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet. 

Approved
Hélène Fellman
Styrets leder

Som leder i foreningen er Hélène opptatt av å bevare NGF som en utøverorganisasjon. Videre ønsker hun i sitt arbeid som styreleder å vektlegge at årsmøtet er forenings høyeste organ, og at styret arbeider på oppdrag derifra. Slik praksis gjør foreningen mindre sårbar ved utskiftning av styrets medlemmer og vil også kunne legge grunn for målrettet arbeid og langsiktig planlegging. Hélène er valgt inn for perioden 2018-2020. Hélène er Gestalterapeut MNGF, utdannet fra NGI i 2005 og medlem i NGF siden da. Hun har videreutdanning fra NGI (2012) og fra Istituto di Gestalt HCC, Italia (2014). Hun har tidligere vært medlem i FER i to perioder, (2010-2016), og er nå også medlem i Etisk komite i EAGT. Hélène er godkjent veileder i NGF og har praksis i Oslo, hvor hun arbeider full tid som psykoterapeut og veileder.

 

Approved
Gunn Helen Stieng
Approved
Hans Petter Frydenberg
Styremedlem

Som økonomiansvarlig i styret er Hans Petter opptatt av at foreningen har god økonomistyring som er transparent for årsmøtet. Han ønsker å ivareta medlemmene og fagutøvelsen av gestaltterapi gjennom tydeliggjøring av styre og utvalgs mandat og rutiner, samt å utvikle disses arbeidsverktøy. Sikring av kontinuitet i foreningsarbeidet og forutsigbarhet i økonomien er hovedfokus. Hans Petter er valgt for perioden 2018-20. Han har også tidligere vært styremedlem NGF og har sittet i flere av foreningens komitéer gjennom årene. Hans Petter (Gestaltterapeut, MNGF og godkjent veileder, NGF) har praksis i Oslo og er tilknyttet NGI som studentveileder (2006-). Han ble utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt (1993-97), har etterutdanning (1997-99) og veilederutdanning (2002-04) fra samme sted. Han har videreutdanning fra Center for Somatic Studies, New York (2004-06, samt 'post graduated' kurser), fra Instituto di Gestalt HCC, Italia (2013-15) og hos Brid Keenan, Irland (2012-15). EAGT medlem og ECP registrert fra 2005.

Approved
Henning Herrestad
Styremedlem

Henning Herrestad ble innvalgt som vara i styret i 2016, og som vanlig styremedlem ved suppleringsvalg i 2017, for perioden fram til 2018 og ble i 2018 gjenvalgt for neste periode fram til 2020. Han har tidligere vært medlem og leder for Faglig etisk råd (FER), og er fast bidragsyter til NGFs medlemsblad Gestalt. Henning er gestaltterapeut MNGF utdannet ved NGI (2003-2007), med etterutdanning (2007-2009). Han er også utdannet filosofisk praktiker, og har stått i spissen for arbeidet med å etablere filosofisk praksis som et profesjonelt tilbud i Norge. Han har doktorgrad i rettsfilosofi (1996) og har vært førsteamanuensis i etikk, i suicidologi og i psykisk helsearbeid. Han arbeider som nestleder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region øst (RVTS Øst).

 

Approved
Rolf Aspestrand
Styremedlem

Som PFO ansvarlig (Profesjonell Faglig Oppdatering) arbeider han for kvalitetssikring av gestaltterapeuter, MNGF. Når NGFs krav til PFO er oppfylt registrerer vi medlemmet som praktiserende gestaltterapeut MNGF. Registreringen sikrer våre klienter og samarbeidspartnere en fagperson som har dokumentert kontinuerlig faglig oppdatering, veiledning på klinisk praksis, og som forplikter seg til NGFs vedtekter og etiske retningslinjer. Rolf er valgt inn for perioden 2018-2020. Rolf er gestaltterapeut MNGF, utdannet fra NGI i 2005 og medlem i NGF siden da. Han har videreutdanning fra NGI (2012) og fra Istituto di Gestalt HCC, Italia (2014), Institutt for Psykoterapi, København (2003), samt mastergrader i folkehelsevitenskap og helsekommunikasjon fra Boston University (1991/93). Rolf har privat praksis i Oslo, hvor han arbeider full tid som psykoterapeut og veileder. Han har tidligere sittet i NGFs valgkomité.

Approved
Beate Midttun
Varamedlem
Approved
Glenn D. Rolfsen

  I 2017 arbeider styret blant annet med å:

SIKRE ØKONOMISK TRYGGHET.

Foreningen er selvfølgelig avhengig av en stabil økonomi og vi i styret arbeider for at vi skal beholde overskuddet i vårt regnskap.

VEILEDE GESTALTTERAPUTER MNGF FOR OPPRETTHOLDELSE AV PFO.

Vi ønsker å være tilgjengelige for å svare på spørsmål vedrørende PFO og har utarbeidet et nytt skjema for fortløpende registrering. Så snart du har hatt en veiledningstime eller vært på et kurs så skal du kunne legge dette inn i ditt skjema på hjemmesiden. Det vil gjøre det lettere å overholde innleveringsfristen.

ARBEIDE FRAM EN FELLES FORSTÅELSE AV VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Vi inviterer til dialogmøte den 21.09.17 for å starte en dialog omkring vår forståelse av gestaltterapeutens samfunnsoppdrag. Invitasjon sendes ut i august.

LEGGE GRUNNLAG FOR MARKEDSFØRING AV MEDLEMMENES TJENESTER

Foreningens hjemmeside inneholder  markedsføringstilbudet «Finn Terapeut». Vi håper at Gestaltterapeuter MNGF ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

FAGSEMINAR

Vi inviterer til fagseminar om ’Traumer og gestaltterapi’ med Miriam Taylor den 18. og 19. november 2017 Seminaret vil ha fokus på klinisk praksis og bygger på hennes seneste bok: ’Trauma Therapy And Clinical Practice: Neuroscience, Gestalt And The Body’.

Vi arrangerer også fagseminar med Jean Marie Robin i forbindelse med årsmøtet i 2018. Han vil holde forelesning og workshop 09,10 og 11 mars. Siden 2011 har Jean marie gitt ut 2 bøker-  «On the Occasion of an Other» og «SELF, a polyphony of contemporary Gestalt therapists». Han er også intervjuet i siste nummeret av magasinet Gestalt. 
Vi kommer tilbake med invitasjon og påmelding etter sommeren – men sett av datoene nå om du er interessert

BIDRA TIL FAGUTVIKLING

Vi bidrar til fagutvikling ved å utgi magasinet Gestalt. I nummer er utgitt i 2017 og vi planlegger to nummer i 2018. Vi har nå etablert en ny redaksjon som vi ser fram til å samarbeide med.