Styret i Norsk gestaltterapeut forening

Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet. Styret arbeider utfra handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet. 

Approved
Styrets leder

Som leder i foreningen er Hélène opptatt av å bevare NGF som en utøverorganisasjon. Videre ønsker hun i sitt arbeid som styreleder å vektlegge at årsmøtet er forenings høyeste organ, og at styret arbeider på oppdrag derifra. Slik praksis gjør foreningen mindre sårbar ved utskiftning av styrets medlemmer og vil også kunne legge grunn for målrettet arbeid og langsiktig planlegging. Hélène er valgt inn for perioden 2018-2020. Hélène er Gestalterapeut MNGF, utdannet fra NGI i 2005 og medlem i NGF siden da. Hun har videreutdanning fra NGI (2012) og fra Istituto di Gestalt HCC, Italia (2014). Hun har tidligere vært medlem i FER i to perioder, (2010-2016), og er nå også medlem i Etisk komite i EAGT. Hélène er godkjent veileder i NGF og har praksis i Oslo, hvor hun arbeider full tid som psykoterapeut og veileder.

 

Approved
Approved
Styremedlem

Som økonomiansvarlig i styret er Hans Petter opptatt av at foreningen har god økonomistyring som er transparent for årsmøtet. Han ønsker å ivareta medlemmene og fagutøvelsen av gestaltterapi gjennom tydeliggjøring av styre og utvalgs mandat og rutiner, samt å utvikle disses arbeidsverktøy. Sikring av kontinuitet i foreningsarbeidet og forutsigbarhet i økonomien er hovedfokus. Hans Petter er valgt for perioden 2018-20. Han har også tidligere vært styremedlem NGF og har sittet i flere av foreningens komitéer gjennom årene. Hans Petter (Gestaltterapeut, MNGF og godkjent veileder, NGF) har praksis i Oslo og er tilknyttet NGI som studentveileder (2006-). Han ble utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt (1993-97), har etterutdanning (1997-99) og veilederutdanning (2002-04) fra samme sted. Han har videreutdanning fra Center for Somatic Studies, New York (2004-06, samt 'post graduated' kurser), fra Instituto di Gestalt HCC, Italia (2013-15) og hos Brid Keenan, Irland (2012-15). EAGT medlem og ECP registrert fra 2005.

Approved
Styremedlem
Approved
Approved
Varamedlem
Approved

  I 2019 arbeider styret blant annet med å:

OPPRETTE ET PFO-UTVALG

PFO-utvalget skal, med utgangspunkt i kravet til Gestaltterapeuter MNGF for innmelding til PFO, behandle medlemmenes innmeldinger av profesjonell faglig oppdatering og godkjenne søknader om utsettelse. Utvalget rapporterer til styret om utmeldinger eller endringer av medlemskategori grunnet  ikke godkjent PFO. Utvalgets virksomhet samsvarer med de til enhvertid gjeldene regler for PFO vedtatt av årsmøtet. Hvis du har lyst til å være medlem av et interim-utvalg fram til valg av ordinære utvalgsmedlemmer på årsmøtet 2020, så meld din interesse til [email protected]

BIDRA TIL FAGUTVIKLING

Vi bidrar til fagutvikling ved å utgi magasinet Gestalt. I nummer er utgitt i 2017 og vi planlegger to nummer i 2018. Vi har nå etablert en ny redaksjon som vi ser fram til å samarbeide med.

 

VEILEDE GESTALTTERAPUTER MNGF FOR OPPRETTHOLDELSE AV PFO.

Vi ønsker å være tilgjengelige for å svare på spørsmål vedrørende PFO og har utarbeidet et nytt skjema for fortløpende registrering. Så snart du har hatt en veiledningstime eller vært på et kurs så skal du kunne legge dette inn i ditt skjema på hjemmesiden. Det vil gjøre det lettere å overholde innleveringsfristen.

LEGGE GRUNNLAG FOR MARKEDSFØRING AV MEDLEMMENES TJENESTER

Foreningens hjemmeside inneholder  markedsføringstilbudet «Finn Terapeut». Vi håper at Gestaltterapeuter MNGF ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

ETABLERE DOKUMENT FOR PROSEDYRER OG RUTINER

Et slikt dokument vil kunne sikre videreføring av allerede etablerte rutiner og prosedyrer når styre og utvalgsmedlemmer skiftes ut.

ARBEIDE FRAM EN FELLES FORSTÅELSE AV VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Vi inviterer til dialogmøte den 21.09.17 for å starte en dialog omkring vår forståelse av gestaltterapeutens samfunnsoppdrag. Invitasjon sendes ut i august.

SIKRE ØKONOMISK TRYGGHET.

Foreningen er selvfølgelig avhengig av en stabil økonomi og vi i styret arbeider for at vi skal beholde overskuddet i vårt regnskap.