Foreningens arbeid mot gjeninnføring av MVA-plikt 

I forbindelse med at regjeringen i løpet av siste halvdel av 2020 foreslo, og senere fikk gjennomslag for, fjerning av MVA-unntaket for utøvergrupper registrert i Alternativregisteret fra 1.1.2021, har NGF arbeidet iherdig mot dette, både på selvstendig grunnlag, og sammen med NFP (paraplyorganisasjonen for samtlige psykoterapi institusjoner og foreninger). Her er lenke til NGF’s høringssvar. Høringssvaret inneholder de grunnleggende argumentene mot regjeringens forslag, som det er viktig at alle våre medlemmer gjør seg kjent med og bruker for det det er verdt.

Etter at regjeringsforslaget ble vedtatt, besluttet styret å sette ned en arbeidsgruppe med målsetting om å utrede muligheter og strategi for offentlig godkjenning av psykoterapi/gestaltterapi som egen utøvergruppe, og derigjennom både gjenopprette MVA-unntaket, og å oppnå tydeligere offentlig anerkjennelse så vel som bedre tilgjengeligheten for brukergruppene.
Det viktigste arbeidet består i å
– videreføre dialogen med politikere og byråkrater mht muligheter og for å oppnå våre mål
– samle inn og sammenfatte forskning på bruk og effekt av psykoterapi,
– dokumentere gestaltterapeuters aktivitet gjennom en medlemsundersøkelse.

Som medlem i NFP er vårt arbeid integrert i NFP’s handlingsplan og arbeid på området.

Når vi er kommet lengre i arbeidet mht strategiske valg
– differensiere og synliggjøre de ulike utøvergruppene i Alternativregisteret gjennom dokumentasjon på kompetanse (via NAFKAM)
– og/eller søke fagbasert godkjenning utenfor registeret

vil NGF invitere til et medlemsmøte om strategivalg.

Similar Posts