Meldeplikt

Gestaltterapeuter har plikt til å gi melding til Datatilsynet.

Informasjon og skjema innhentes fra www.datatilsynet.no – Melding og konsesjon.

Innsynsrett

Dokumentasjon fra gestaltterapeutisk praksis er terapeutens eiendom. Klienten opplyses om at prosessnotater skrives og at klienten har innsynsrett. Muntlig informasjon er tilstrekkelig. Personopplysningsloven krever klientens samtykke. Klienten kan kreve retting eller sletting av belastende personopplysninger.

Taushetsplikt og dokumentasjon

(jfr. Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF pkt. 3):

Taushetsplikten gjelder også ved skriftlig dokumentasjon. Kun de som behøver informasjon i arbeidet med klienten, skal ha tilgang til den, det vil si færrest mulig. Utgangspunktet er at pasienten har råderett over informasjon om seg selv. Dette gjelder innsyn, kopi og kan innebære rettigheter til å rette eller slette.

Oppbevaring og makulering

Gestaltterapeuter plikter å hindre uvedkommende innsyn i dokumentasjonen. Papir eller elektroniske notater oppbevares innlåst. Opplysninger som lagres på datamaskin tilkoblet et nettverk skal sikres med en såkalt ”indre brannmur”.  I følge personopplysningsloven § 11, punkt e, skal behandlingsansvarlig sørge for at personopplysningene som behandles er korrekte, oppdatert og ikke lagres lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jfr. § 27 og § 28. All dokumentasjon skal makuleres på forsvarlig vis: papirdokumenter via brenning eller i makuleringsmaskin. Elektroniske data makuleres ved sletting av fil/mappe.

Ytterlige opplysninger

www.datatilsynet.no – klikk så på Lover og forskrifter 

www.saborg.no/personopplysninger.htm

www.odin.no Informasjon fra Regjeringen og Departementene

EKSEMPLER PÅ ULIKE ARK FOR DOKUMENTASJON

Kan kopieres og bearbeides i henhold til eget behov.

Avtale om gestaltterapi
Last ned på Wordformat
Diagnoseskjema
Last ned på Wordformat eller på Excelformat
Klientsamtykke
Last ned på Wordformat.
Orientering til behandlende lege.
Last ned på Wordformat.