Fra NGFs vedtekter:

4.6 Registrering som praktiserende gestaltterapeut

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, kreves tegning i NGF’s forsikringsordning eller dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning.

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 31.10.2020.

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 112 timer (á 60 minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 49 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering (kategori A,B,C og F), og minimum 22 av disse med godkjent veileder (kategori A).

Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert innen fristen, blir medlemskap omregistrert til «medlem uten personlig klientansvar NGF» og medlemmet ilegges et års karantene for tilbakeregistrering til MNGF- medlemskap. Medlemmet mister dermed rettigheter knyttet til tittelen MNGF og er heller ikke lenger forsikret.

Kravet dekkes fra følgende kategorier:

KategoriBeskrivelse
AMinimum 15 timer skal være veiledning på egen gestaltterapi praksis, gitt av NGF- eller EAGT-sertifisert veileder eller gestaltfaglig veileder godkjent av institusjon knyttet til EAP. Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på etterspørsel fra NGF.
BVideregående- eller tilleggs-utdannelse i gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT, IAGT eller EAP godkjent utdanningsinstitusjon. Workshops/kurs/fagdag/konferanse i gestaltterapi og eller gestaltterapi-teori holdt av gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller fra gestaltutdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP.
CGestaltterapeut kollegaveiledning med gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, IAGT eller gestaltterapi utdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP. Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. Deltagernes navn og foreningstilhørighet oppgis ved registrering.
DVideregående- eller tilleggs-utdannelse og deltagelse på workshops/kurs/fagdag/konferanse fra et bredt faglig spekter innen psykologiteori og psykoterapi.
EAnnen veiledning. Dokumentert veiledning fra veileder med annen kompetanse og utdannelse, f.eks. i relevant arbeidssituasjon.
FProfesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng som veileder, lærer, foredragsholder, forsker eller representant for NGF. Maksimum 30 timer fra punkt F.
Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert, vil
  • medlemmet ikke lenger være forsikret
  • medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen “Gestaltterapeut MNGF” og
  • omregistreres til “Medlem uten personlig ansvar for klienter NGF”.

Ved søknad om nyregistrering som Gestaltterapeut MNGF må plan for PFO, første år, vedlegges.