|

Taushetsplikt ved smittesporing etter positiv koronatest

Faglig Etisk Råd (FER) i NGF har mottatt følgende problemstilling fra medlemmer:

«Hvis jeg som terapeut skulle få påvist covid19, så vil det være smittesporing. Hvordan blir det da mht taushetsplikt for klienter?»

I utgangspunktet er det nærkontakter som skal smittespores ved positiv koronatest. Dersom du overholder minimum 2 meters avstand mellom deg og klienten under hele terapitimen, og i tillegg overholder de andre grunnleggende smitteverntiltakene, vil du og klienten i utgangspunktet ikke regnes som nærkontakter ifølge FHI’s definisjon (se referanse nedenfor). FER har imidlertid mottatt informasjon fra medlemmer som har erfart at den enkelte kommune velger en strengere definisjon av nærkontakt, og har havnet i karantene som nærkontakt til klient, på tross av nevnte smitteverntiltak.

Det kan altså oppstå situasjoner der det blir nødvendig å oppgi klienter du har møtt fysisk som mulige nærkontakter. Da åpner Smittevernloven § 2-2 for unntak fra taushetsplikten ved smittesporing av allmenfarlig smittsom sykdom. På slutten av paragraf 2-2 står følgende:

…..Når det er nødvendig for iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med smittsomme sykdommer, kan kommunelegen, fylkesmannen, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Folkehelseinstituttet kreve opplysninger fra offentlige kilder eller privat helse- og omsorgstjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan i en smittesituasjon behandle opplysninger samlet inn etter dette ledd i samsvar med helseberedskapsloven § 2-4.

FER vil råde medlemmer til å kontakte de klientene det måtte gjelde før de eventuelt oppgis som nærkontakter i smittesporing, så sant det er mulig.

Referanser

Definisjon nærkontakt: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Smittevernloven: https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A72-2

 

Similar Posts