NGF - en fagorganisasjon for gestaltterapeuter i Norge

Norsk gestaltterapeutforening (NGF) jobber med profesjonsbygging og fagutvikling av gestaltterapi og gestaltterapi-teori innen klinisk psykoterapi og veiledning. Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. For gestalterapeuter i egen praksis er det etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering. Disse medlemmene gis et tilbud om ansvarsforsikring.

Styret

Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet. Styret arbeider utfra handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet. Les mer.

Faglig etisk råd (FER)

Faglig etisk råd er NGFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådets virksomhet samsvarer med de faglig etiske kriteriene til organisasjoner som foreningen er tilsluttet. Rådet er et rådgivende organ i faglig etiske saker og behandler klage- og tvistesaker. Les mer

Gestaltmagasinets redaksjon

Redaksjonskomiteen skal være pådrivere og bistå redaktør i forberedelsene og utgivelsen av medlem medlemsmagasinet GESTALT som skal oppdatere, informere og øke opplevelsen av tilhørighet og faglighet blant våre medlemmer. Les mer. 

Valgkomitè

Valgkomitéen består av tre (3) medlemmer valgt av årsmøtet. Medlemmene velges for to (2) år. Det er anledning til gjenvalg.  Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder og to medlemmer. Leder har ansvar for at vedtektene følges. Les mer

Lokale lag

Medlemmer har anledning til å danne lokallag for å styrke fellesskapet med gestaltterapeuter lokalt, og på landsbasis. Lokallag velger selv hvordan de ønsker å organisere seg med hensyn til oppnevning av en hovedkontaktperson eller sammensetning av et lokalstyre.  Les mer

Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. De relasjonelle utfordringene du har i eget liv vil på ulike måter komme til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring. Les mer.

Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som har interesse for psykoterapi faget; terapeuter, klienter og andre som arbeider med eller er opptatt av psykisk helse.

Kvalitetssikring av vår kliniske praksis

Gestaltterapeuter, MNGF, har i dag et minste krav om en 4-årig EAGT-akkreditert utdanning etter fullført Bachelor grad; en klage- og forsikringsordning, strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og dokumentasjon. Her finner du våre viktigste dokumenter for kvalitetssikring av vår terapeutiske praksis.

Vedtekter for NGF

Etiske prinsipper NGF

Retningslinjer klagesaker

Profesjonell faglig oppdatering

Nettvett